top of page

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘WestWijs’, hierna de “Wedstrijd” genoemd.

 

De Wedstrijd wordt georganiseerd door de verschillende partners binnen het WestWijs partnerschap, met als coördinator POM West-Vlaanderen, met maatschappelijk adres te Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0881.702.779, hierna de “Organisator” genoemd.

 

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer.

1 Algemeen

De Wedstrijd start op 1 december en eindigt op 31 januari 2024.

 

De organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen.

02 Duur

De Wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting.

 

Alle meerderjarige (i.e. 18 jaar en ouder) natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de Organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd. Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen.

 

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. 

03 Voorwaarden van deelname

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:

Deelnemen kan door een foto openbaar te posten op Facebook, LinkedIn of Instagram met de hashtag #WestWijs.

 

Uit deze posts wordt dan een winnaar uitgekozen.

 

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.

4 Wedstrijdverloop

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:

 

Uit de verschillende posts die worden gevonden met #WestWijs zal een winnaar uitgekozen worden op basis van objectieve criteria, bepaald door de Organisator.

 

De winnaar wordt na het afsluiten van de Wedstrijd op de hoogte gesteld als volgt:

De winnende deelnemer zal via het sociale media account gecontacteerd worden waarop hij/zij/x de post heeft gedaan.

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de prijs de eigendom van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaar.

5 Aanduiding van de winnaar

De prijs die in het kader van de Wedstrijd gewonnen kan worden is:

 

1 x toeristisch pakket

 

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs).

6 Prijs

Wedstrijdreglement

De Organisator houdt toezicht over het correcte verloop van de Wedstrijd.

 

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

 

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

7 Fraude en misbruik

Indien de deelname aan de Wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,…) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van derden in dit verband.

 

De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de Organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de Organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.

8 Intellectuele eigendomsrechten

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de volgende wijze:

 

Via de website: www.westwijs.be

 

De organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de wedstrijd.

9 Contact

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.

10 Geldigheid

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Wedstrijd of de interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

11 Geschillen

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

***

Dit wedstrijdreglement dateert van 13 december 2023

12 Toepasselijk recht

© 2023 WestWijs, een project van POM West-Vlaanderen in samenwerking met de stad Ieper, stad Diksmuide, stad Veurne, stad Poperinge, CVO Miras, CVO Cervo-GO!, Avansa, Argos, De Lovie, Huis van het Leren, Syntra West, Escala, SBM, Ligo, Hogeschool VIVES, Howest en VDAB met financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen.

bottom of page